Reklamační řád

REKLAMAČNÍ PROTOKOL


Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

 

 

 

Reklamované zboží:

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________                                     Podpis kupujícího: ___________________________

 

 


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem


Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Prodávající

Luděk Platil, Za Zelenou liškou 547/4, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 13795431, DIČ: CZ6810041689
Internetový obchod: www.krmiva-praha.cz
E-mailová adresa: info@krmiva-praha.cz
Telefonní číslo: +420 777 323 641

Kupující (spotřebitel)

Jméno a příjmení:           ______________________________________

Adresa:                                               ______________________________________

Telefon:                              ______________________________________

E-mail:                                 ______________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

Číslo objednávky:           ______________________________________

Datum objednání:          ______________________________________

Datum převzetí:              ______________________________________

Specifikace zboží             ______________________________________

Žádám o vrácení peněžních prostředků

Na bankovní účet č. ______________________________________

V ___________________        dne ___________________        ____________________________________

                                                                                                                                  podpis
Nepoškozené zboží zašlete nebo vraťte osobně po předchozí domluvě (e-mail, telefon, Po-Pá 10:00-12:30 13:00-18:00 hodin) na adresu:
AJAX Luděk Platil, Dlouhá 24 Praha 1, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.